Informace

1.Všeobecná ustanovení


Zasláním závazné objednávky potvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Knihkupectví Tycho s.r.o, Dobrovského 239/26, 779 00 Olomouc , IČO 04610776, DIČ CZ04610776 provozujícím na adrese Knihkupectví Tycho s.r.o., Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc.

 

2. Předmět smlouvy

  2.1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Rozměry, hmotnost, obsah kovů mincí a všechny ostatní údaje uvedené na výše uvedených webových stránkách jsou údaji vycházejícími z údajů České národní banky, České mincovny a.s., ostatních mincoven, bank a dodavatelů. Kupující je oprávněn před objednáním zboží položit e-mailem dotaz týkající se případného ověření nebo doplnění těchto údajů. Obrázky a fotografie zboží jsou ilustrativní (rozdíl v odstínu barev, velikostí, apod.), rozhodující je popis zboží. Ceny a počty kusů uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační a nezavazují prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Veškeré tyto informace mají pouze informativní charakter.

V případě objednávky zlatých mincí nebo investičního zlata jejichž hodnota přesahuje částku 10.000,- Kč je objednavatel povinen uvést do objednávky své jméno a příjmení, bydliště a datum narození. V případě, že objednávka nebude obsahovat všechny tyto údaje bude považována za neplatnou.


  2.2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu a v souladu se specifikací podle uvedeného popisu, odpovídajícímu obvyklému značení zejména u zachovalostí (viz seznam zkratek a zachovalostí).


3. Objednání zboží  a uzavření smlouvy  

  3.1. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za  zboží,  včetně dodacích nákladů (expediční náklady, pojištění). 

  3.2. Kupující má právo již odeslanou objednávku stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího mincetycho (a) centrum tecka cz nejpozději do jedné hodiny po odeslání objednávky.

  3.3. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně požádat kupujícího o autorizaci objednávky písemně nebo e-mailem. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést. Prodávající je oprávněn kupujícímu zrušit objednávku v případě že do 3 dnů od sdělení nabídkové ceny a počtu kusů odběr nabízených produktů závazně nepotvrdí písemně nebo e-mailem. Za potvrzení odběru se nepovažuje návrh na prodloužení termínu na vyjádření. K uzavření smlouvy může dojít pouze po předcházející e-mailové komunikaci a nikoliv telefonicky či jiným způsobem. Objednávka nabývá platnosti pouze po následném písemném či e-mailovém potvrzení této objednávky prodávajícím. V případně, že objednávku prodávájící strana kupujícímu nepotvrdí do 3 dnů ode dne přijetí, tak je považována za neplatnou a nelze její plnění v žádném případě od prodávajícího vymáhat. 


  3.4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě převisu počtu přijatých objednávek nad výší skladových zásob zboží. V případě nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána kupujícímu nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení objednávky.  Kupující je povinen odebrat zboží do 7 dnů od potvrzení objednávky. V případě, že v tomto termínu nebude zboží odebráno bude objednávka prodávajícím stornována.  


  3.5. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.

  3.6. Mince a medaile zatím nevydané podle emisního plánu ČNB, NBS a České mincovny a.s. je možno si předem rezervovat. Popis, technické parametry a rovněž cena tohoto zboží jsou údaje předpokládané a může dojít k jejich změně. Rezervace je pro prodávajího nezávazná a neopravňuje kupujícího k odběru.

  3.7. Položky, které buď nejsou skladem nebo jsou vyprodány, je možno poptávat formou žádanky. Žádanka není pro zájemce závazná. V případě, že prodávající poptávanou položku zajistí, bude zájemce neprodleně kontaktovat s cenovou nabídkou. Žádanku je možné kdykoliv odvolat, s výjimkou již oboustranně potvrzené objednávky.

  3.8. V případě že kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit nebo odmítnout.

  3.9. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv nepřijmout objednávku bez uvedení důvodu. 

 

4. Cena, platba a dodání zboží.

  4.1. Ceny uvedené na internetových stránkách www.mincetycho.cz  jsou orientační. Prodávající je plátcem DPH.

  4.2. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při změnách cenových podmínek dodavatelů zboží. Rovněž si prodávající vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě, že došlo k objednávce po skončení objednávkového období u České národní banky a v obdobných případech.


  4.3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB, NBS, České mincovny a.s. případně jiného emitenta a kupující již hradil cenu ve výši předpokládané prodejní ceny, vyhrazuje si prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou, atd.).

  4.4. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 3 dnů ode dne dokončení objednávky. Po uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím bez náhrady zrušena.

  4.7. Daňový doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží jako účetní doklad.   

  4.8. V případě záslání poštou bude zásilka doručena na adresu uvedenou v objednávce, případně na pobočku České pošty s.p. nejbližší místa doručení.
Zde bude zásilka uložena i v případě nedoručení na určenou adresu, a to po dobu stanovenou Českou poštou s.p. Kupující výslovně souhlasí se skutečností, že v případě nepřevzetí zásilky v době  stanovenou Českou poštou s.p. přebírá za tuto zásilku včetně jejího obsahu plnou odpovědnost a nebude požadovat od prodávájícího finanční kompenzaci v případě, že zásilka nebude vrácena v naprostém pořádku zpět prodávajícímu.    

5. Evidence a ochrana osobních údajů

Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro obchodní účely prodávajícího a nikdy nebudou poskytnuty třetím osobám. Jedinou výjimkou tvoří dopravci zásilek (např. Česká pošta, apod.). V případě nezákonného napadení našich internetových stránek neznámým pachatelem (hackerem) máme právo ustoupit od záruky bezpečnosti Vašich dat, pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

6. Reklamace zboží


  6.1. Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním e-mailu na adresu info(a)mince-tycho.cz nebo na adresu prodejny Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, 772 00 Olomouc.
 
  6.2. Reklamace musí obsahovat kopii daňového dokladu a zejména podrobný popis zjištěné závady.

  6.3. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající nejpozději do 30 dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo  telefonicky.

  6.4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  6.5. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího. 

Počítadlo návštěv